Lyubov Zinyuk

Project Leader: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University lyubov.zink@gmail.com

Irina Porunkova

Project Leader: National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute consortium@kpi.kharkov.ua